Radio ARA is the only independent radio station in Luxemburg!
Want to hear what this sounds like? To the Livestream. To the podcasts

 Radio ARA Luxembourg 102,9 & 105,2

Maach mat beim Crowfunding

Aktuell Informatiounen zum Crowdfunding ëmmer op podcast.ara.lu

FIRWAT Radio ARA ënnerstëtzen?


Radio ARA ass e fräien an onofhängege Radio , eng alternativ Stëmm fir Musik, Meenungen, Themen a Communautéiten, déi soss keng Plaz an der Mainstreammedie fannen. Professioneller, Benevoller an Associatioune produzéieren hei hier Sendungen.
E Radiosender ze bedreiwe kascht Suen! Technescht Material, administratiivt Personal, Loyer, etc.

Duerch d'Pressekris an d'Pandemie hu mir eis kommerziell Revenuë verluer. Don'en a Mesure vun der Regierung gi bei wäitem net duer fir eis iwwer Waasser ze halen.

Fir de Mediepluralismus zu Lëtzebuerg ze erhalen an de Bierger/Biergerinnen eng Stëmm ze ginn, fuerderen mir och vun der Politik, dass Community Medien endlech unerkannt a gefërdert ginn.
Weider informatiounen iwwer d'Lag vum Radio ARA sinn hei ze fannen:
- Pressecommunique zur Gesetzespropose iwwer d'Pressehëllef
- Erausfuerderungen fir d'Community Medien zu Lëtzebuerg

WEI Radio ARA ënnerstëtzen?


Cash an Täsch! Mat dengem Don suergs du dofir, dass mir op Sendung bleiwen! Investéier an eis Onofhängegkeet a setzt och en Zeechen dofir, dass Radio ARA gebraucht gëtt!

Maach een Ordre Permanente

(vun 10€ / 20€ / 30€ / 50€.) Dir kennt de Radio ARA mat engem Ordre permanente iwwert den Oeko-Fonds ënnerstëtzen
Kontodaten IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
WICHTEG: Gëff 'Support Radio ARA' als Verwendung un.
(Firwat Oeko-Fonds? Well et iwwert si méiglech ass, den Don steierlech ofzesetzen)

Maach een emolegen Don

Direkt iwwer PayPal

Per Iwwerweisung
Dir kennt de Radio ARA mat engem emolgen Don iwwert den Oeko-Fonds ënnerstëtzen
Kontodaten IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
WICHTEG: Gëff 'Support Radio ARA' als Verwendung un.

Direkt iwwer DigiCash (Geet iwwer Oeko-Fonds!)
Digicash Radio ARA Luxembourg 102,9 & 105,2

Join our Crowdfunding

Why support Radio ARA?


- Radio ARA is an independant Radio – an alternative voice for music, oppinions, topics and communities, who have no space in mainstream media. Professionals, volunteers and associations produce their own shows. On our frequencies youth also have a voice, whithin Graffiti, the youth-shows on Radio ARA, where they can present their projects and ideas.
- Running a radiostation costs money! Technical equipment, administartiv staff, rent payment, etc Due to the pandemic and the shifting of pulicity from radio to digital distribution, we lost a lot of income. Small donations and subsidies from the government are not sufficent to keep everything running.
- to maintain the media pluralism in Luxembourg and to give a voice to citizens, we demand that Luxembourg politicians recognize the importance of community media and support them
More informations on the situation of Radio ARA can be found here:
- Pressstatment on the presented legislation on pressfunding
- Challenges for community media in Luxembourg (LUX)

How to support Radio ARA?


With a donation YOU help to keep us on air! Make an investement for our independence and a statement that Radio ARA is much needed in this country!

A monthly payment


(of 10€ / 20€ / 30€ / 50€.)
You can support Radio ARA with a monthly payment through Oeko-Fonds
bank account IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
Important: use the reference 'Support Radio ARA'
(Why Oeko-Fonds? Through them you can deduct your donation from you taxes )

A one -off paymentVia PayPal


Via banktransfer
bank account IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
Important: use the reference 'Support Radio ARA'

Via DigiCash
Digicash Radio ARA Luxembourg 102,9 & 105,2
Works automatically through Oeko-Fonds!

joinus
support us

Radio ARA est membre deUless

2
Many Thanks to our sponsors:
mateneen creos lab
supports Salam ,the first radio show in Arabic, English and French in Luxembourg supports Bistro Magazine supports Transatlantic Tunes